Dây nổ chịu nước

Dây nổ chịu nước

Mã sản phẩm: DNCN

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z121

Đơn vị sản xuất: Công ty Hóa chất 21

Địa chỉ: None

Website: http://z121.vn/

Liên hệ None
Dây nổ chịu nước được sản xuất phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước QCVN 04:2015/BCT, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác, xây dựng, mở đường … Để đạt hiệu quả tối ưu trong khai thác, khách hàng có thể lựa chọn các loại sản phẩm phù hợp như: Dây nổ chịu nước 5 g/m; Dây nổ chịu nước 10 g/m; Dây nổ chịu nước 12 g/m; Dây nổ chịu nước 40 g/m …do Công ty sản xuất.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: