Giới thiệu

THỦ TRƯỞNG TỔNG CỤC

12/04/2020 11:02:41 AM

1. Trung tướng Trần Hồng Minh Chủ nhiệm Tổng cục
2. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng Chính ủy Tổng cục
3. Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn Phó chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục
4. Đại tá Nguyễn Việt Hùng Phó chính ủy Tổng cục
5. Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp Phó chủ nhiệm Tổng cục
6. Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải Phó chủ nhiệm Tổng cục
 7.  Thiếu tướng Lương Thanh Chương Phó chủ nhiệm Tổng cục