Giới thiệu

THỦ TRƯỞNG TỔNG CỤC

04/01/2022 10:04:40 AM

1. Trung tướng Hồ Quang Tuấn Chủ nhiệm Tổng cục
2. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng Chính ủy Tổng cục
3. Thiếu tướng Lương Thanh Chương Phó chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục
4. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng Phó chính ủy Tổng cục
5. Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp Phó chủ nhiệm Tổng cục
6. Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải Phó chủ nhiệm Tổng cục
7.  Đại tá Lê Quang Tuyến Phó chủ nhiệm Tổng cục