Tin cơ sở

CNQP&KT - Nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng cục CNQP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều nội dung về chiến lược xây dựng và phát triển CNQP. Do vậy, đã giúp định hình rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối, các định hướng chiến lược về phát triển CNQP, làm nền tảng cho phát triển CNQP trong những năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng và phát triển CNQP giai đoạn 2016-2020, các chương trình, đề án khoa học - công nghệ đã cơ bản hiện thực hóa các mục tiêu sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết số 06-NQ/TW. Tổng cục cũng đã tích cực, chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về CNQP; xây dựng và trình Bộ Quốc phòng ban hành các thông tư quy định về quản lý sản xuất quốc phòng; tham mưu cho Bộ Quốc phòng đổi mới phương thức đặt hàng sản xuất quốc phòng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều tiết của cơ quan quản lý sản xuất.

Đại tá Nguyễn Quang Huy

Những năm tới, theo tôi, CNQP cần được điều chỉnh hội nhập vào trong cơ cấu của nền công nghiệp quốc gia theo hướng CNQP là mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia. CNQP phải đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng và phát triển CNQP phải dựa trên cơ sở phát huy nội lực, dựa trên tinh thần chủ động, sáng tạo. Những giải pháp quan trọng là cần tiếp tục hoàn thiện các thể chế và cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với CNQP; đồng bộ hệ thống các văn bản pháp luật liên quan tới tổ chức quản lý CNQP. Cơ chế quản lý nhà nước về CNQP cần xem xét xây dựng theo hướng vừa tăng cường các chức năng, thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, vừa mở rộng dần phạm vi tham gia của các bộ, ngành để dần chuyển dịch và hội nhập CNQP với nền công nghiệp quốc gia.

Cùng với đó, cần hoàn chỉnh đồng bộ mô hình tổ chức quản lý, hệ thống tiêu chuẩn chức danh, biên chế và chế độ chính sách đối với người lao động tại các cơ sở CNQP nòng cốt cũng như cơ chế bảo đảm kết hợp quốc phòng với kinh tế tại các doanh nghiệp CNQP. Tăng cường phối hợp, huy động các cơ sở khoa học - công nghệ, sản xuất dân sinh tham gia đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực CNQP. Nghiên cứu, xúc tiến phương án hợp tác với nước ngoài để cải tiến một số loại vũ khí, trang bị hiện có của Quân đội.

Đại tá NGUYỄN QUANG HUY

Phó Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: