Tin cơ sở

CNQP&KT - Thực tiễn cho thấy, việc đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đảng và mối quan hệ, đoàn kết nội bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả, tập trung, sâu sát cơ sở, giữ vững nguyên tắc, nhạy bén, dự báo sát tình hình, kịp thời có chủ trương, giải pháp lãnh đạo hiệu quả đối với nhiệm vụ trọng tâm; kết luận, giải quyết nhanh các vấn đề khó, phức tạp. Nổi bật là đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo, nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục đảm bảo ngắn gọn, có tính chiến đấu cao, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có trọng tâm, đặc biệt đã xác định đúng khâu đột phá trong từng năm, do vậy đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng lĩnh vực, khâu đột phá. Đối với các lĩnh vực công tác trọng yếu (đầu tư, tài chính, cán bộ, quân lực, v.v.), Đảng ủy đều có quy chế lãnh đạo và được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục luôn xác định rõ nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong từng giai đoạn, từng năm và cả nhiệm kỳ để tập trung sự lãnh đạo, điều hành; do vậy, những dự án trọng điểm hay những việc mới, việc khó đều được triển khai tích cực, có hiệu quả. Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã quan tâm đầu tư nguồn lực, có giải pháp hiệu quả giúp các đơn vị, nhất là những đơn vị khó khăn ổn định và có bước phát triển tốt.

Thượng tá Bùi Văn Lương

Trong nhiệm kỳ tới, theo tôi, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trọng tâm, sâu sát, nhất là trong đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó cần tập trung tạo đột phá mạnh về nghiên cứu công nghệ sản xuất, sửa chữa, cải tiến hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; liên kết các đơn vị để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế, phát triển sản phẩm mang thương hiệu CNQP Việt Nam; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm quốc phòng.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đảng ủy Tổng cục xác định 6 nhiệm vụ chủ yếu, 9 chương trình lớn và 31 giải pháp. Tôi bày tỏ sự nhất trí cao và tin tưởng rằng, Đảng bộ Tổng cục CNQP sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra.

Thượng tá BÙI VĂN LƯƠNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 83

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: