Tin tổng hợp

CNQP&KT - Những dấu ấn trong nhiệm kỳ 2015-2020 và thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ còn dư âm và tạo động lực mới để Đảng bộ Tổng cục CNQP tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo xây dựng, phát triển CNQP trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

TỪ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN…

Ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành CNQP Việt Nam dẫu có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng luôn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi xu thế toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, dân tộc, mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Điều này đặt ra cho ngành CNQP Việt Nam, mà cụ thể là Tổng cục CNQP, phải phát huy mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đó là “xây dựng và phát triển CNQP theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Tổng cục CNQP (tháng 12/2019).        
Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Cần khẳng định rằng, thành quả đạt được trong xây dựng và phát triển CNQP hiện nay không thể tách rời vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Tổng cục. Điểm lại những khó khăn, thách thức trong 5 năm qua để thấy, Đảng bộ Tổng cục đã nỗ lực “vượt khó” như thế nào. Có thể kể những khó khăn về ngân sách đầu tư thực hiện một số dự án phát triển CNQP; sản phẩm nghiên cứu, chế tạo có độ phức tạp cao, trong khi thiết bị bảo đảm và công nghệ nền cho chế thử còn hạn chế. Bên cạnh đó, những tiêu cực xã hội, mặt trái cơ chế thị trường cũng tác động đến tư tưởng, đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng cục. Tuy vậy, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng cục đã vượt lên khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ bứt phá mạnh, đạt kết quả cao hơn những năm trước đây. Nổi bật là Đảng ủy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng các quy hoạch, đề án, kế hoạch về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Tổng cục CNQP cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức lực lượng CNQP phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ; làm chủ công nghệ chế tạo và sản xuất được một số VKTBKT mới, như: tàu quân sự, súng bộ binh thế hệ mới, khí tài quan sát ngắm bắn đêm, đạn pháo cho hải quân; cơ bản tự chủ được thuốc phóng, thuốc nổ, vật tư kim loại cho sản xuất đạn. Giai đoạn 2015-2020, Tổng cục CNQP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng với chất lượng sản phẩm đạt độ tin cậy, ổn định cao, tạo niềm tin cho bộ đội; đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh tế, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh tăng trưởng khá; việc làm, thu nhập của cán bộ, công nhân viên trong Tổng cục được nâng lên. Đảng bộ Tổng cục luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng cục CNQP trong 5 năm qua là rất quan trọng, tạo nền tảng căn bản cho Tổng cục từng bước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới”.

(Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng)

… ĐẾN KINH NGHIỆM RÚT RA

Có thể thấy, sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Tổng cục và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, đã mang lại thành quả to lớn cho ngành CNQP những năm qua. Dẫu vậy, CNQP vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế, dù có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cụ thể là, việc triển khai thực hiện một số đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ và giải quyết vướng mắc kỹ thuật trong sản xuất một số sản phẩm chậm tiến độ. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ giỏi về kỹ thuật công nghệ và ngoại ngữ còn hạn chế… Với tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm túc, tập thể Đảng ủy Tổng cục đã thống nhất nhận trách nhiệm đối với những khuyết điểm, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu để tìm biện pháp khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm, góp phần “mở hướng” cho nhiệm kỳ mới. Cụ thể là: Nêu cao trách nhiệm chính trị, đề ra chủ trương lãnh đạo sát đúng, chú trọng phát triển nhân tố mới, cán bộ trẻ có năng lực. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường đoàn kết, nhất là trong tập thể cấp ủy, giữa người chỉ huy và bí thư cấp ủy. Trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cần toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khâu đột phá, hành động quyết liệt. Cùng với đó phải chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy chế, quy định, nhất là trên các mặt công tác trọng yếu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đồng thời thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Ảnh: LÊ ANH

… VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

“Đoàn kết - Tự lực - Chủ động - Khoa học” là bài học kinh nghiệm đúc kết từ 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Quân giới - CNQP Việt Nam; đồng thời cũng là phương châm xây dựng, phát triển CNQP những năm tới. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, trên cơ sở nhận định rõ thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức và năng lực của ngành, Đảng bộ Tổng cục CNQP đã xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ Tổng cục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện; từng bước xây dựng và phát triển CNQP theo hướng tự chủ, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội, nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước. Quy hoạch, sắp xếp các cơ sở CNQP nòng cốt phù hợp với thế trận phòng thủ chiến lược; từng bước kiện toàn tổ chức và hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp; đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP. Ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác quản lý, sản xuất - kinh doanh và nghiên cứu, chế tạo VKTBKT. Tập trung đầu tư công nghệ, nghiên cứu thiết kế, chế tạo các loại VKTBKT mới, hiện đại. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoàn thiện cơ chế, chính sách xuất khẩu sản phẩm quốc phòng.

“Từng bước xây dựng và phát triển CNQP theo hướng tự chủ, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội, nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước”.

(Nguồn:Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X)

Đảng bộ Tổng cục CNQP cũng nêu rõ những mục tiêu chủ yếu cần đạt được trong giai đoạn này, trọng tâm là hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản lý CNQP; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả sản xuất - kinh doanh; tăng cường đầu tư công nghệ, nghiên cứu, chế tạo VKTBKT, nhất là các loại VKTBKT mới, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, bảo đảm an toàn trong sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm quốc phòng. Phấn đấu đạt và vượt mức tăng trưởng bình quân về giá trị doanh thu từ 5-7%/năm, giá trị tăng thêm và thu nhập của người lao động tăng từ 3-5%/năm. Xây dựng Đảng bộ Tổng cục thực sự vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo Tổng cục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Đảng bộ Tổng cục, Tổng cục CNQP đang trên đà bứt phá vươn lên và hứa hẹn mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành CNQP Việt Nam, như khẳng định của Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: “Những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng cục CNQP trong 5 năm qua là rất quan trọng, tạo nền tảng căn bản cho Tổng cục từng bước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới...”.

NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: