Tin tổng hợp

CNQP&KT - Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên và đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”1.

Sở dĩ, Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài, trái lại người cán bộ, đảng viên của Đảng phải là “người lãnh đạo”, “người đày tớ” trung thành của nhân dân, bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ. Tức là cán bộ và nhân viên từ cấp trên đến cấp dưới đều là đày tớ của nhân dân, đều phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân”2. Người cũng giải thích: “Dân là chủ thì chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng” và “Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được”3. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng nói chung, mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng, bên cạnh cương vị, trí tuệ của một “nhà lãnh đạo” đều phải có tinh thần làm việc của một “người đày tớ” nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Người vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm quan, làm giàu, mà là để phục vụ nhân dân, làm đày tớ trung thành của nhân dân”4. Nội dung này phải được thể hiện rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của mỗi cán bộ, đảng viên trên tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”5… 

“Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

 (Chủ tịch HỒ CHÍ MINH)

Cùng với việc chỉ rõ tư cách của Đảng chân chính cách mạng và yêu cầu tư cách đạo đức của người cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh còn đưa ra cảnh báo về những tác động nguy hiểm từ chủ nghĩa cá nhân. Theo Người: “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc”6 và “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí. Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”7. Những người sa vào chủ nghĩa cá nhân thì “việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ”8. Đó chính là những người thiếu nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng, không thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, dẫn đến những biểu hiện lệch lạc, sai trái. Tuy nhiên, cần thấy rằng, trong việc chống chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh rất coi trọng lợi ích cá nhân, miễn sao phù hợp với lợi ích của Đảng, của cách mạng. Hồ Chí Minh cũng nêu rõ: “Nếu gặp khi lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng. Khi cần đến tính mệnh của mình cũng phải vui lòng hy sinh cho Đảng”9.

Bác Hồ trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951).    Ảnh: TL

Để hoàn thành tốt vai trò là đày tớ của nhân dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, người lãnh đạo, quản lý, đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng phải luôn học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; trau dồi đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; công tâm, kỷ luật, tự giác, thẳng thắn, triệt để trong thực thi quyền lực, trong tự phê bình và phê bình theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, “phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến”10 để một mặt phát huy ưu điểm, mặt khác khắc phục những sai lầm, khuyết điểm. Đồng thời, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phải hết sức chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; phải coi kiểm tra và giám sát là điểm xuất phát, là khâu trung tâm của công tác lãnh đạo để làm cho lãnh đạo đạt hiệu quả cao nhất.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài” đã chỉ rõ tư cách của Đảng cách mạng chân chính cũng như tư cách, đạo đức, trách nhiệm người cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài”, những năm qua, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, đạo đức, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu đặt ra. Những thành tựu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu sau gần 35 năm đổi mới đất nước có nguyên nhân quan trọng từ vai trò lãnh đạo của Đảng, cũng như vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được phát huy cao độ. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ: Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ: Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ, quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nỗ lực cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách, đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Có nhiều nguyên nhân cả khách quan, chủ quan dẫn đến những hạn chế nêu trên, song nguyên nhân chủ quan từ công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên của một số tổ chức đảng còn hạn chế; việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nhất là việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài” của một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu thường xuyên, tích cực, hiệu quả chưa cao.

Bởi vậy, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài” trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong điều kiện hiện nay, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, làm cho mọi cán bộ, đảng viên hiểu rõ về mục đích, lợi ích của Đảng, của dân tộc và của nhân dân là thống nhất. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên xác định đúng đắn trọng trách của mình đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nỗ lực cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách, đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Thứ tư, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ năm, thực hiện nghiêm quy trình công tác cán bộ từ việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ, nhất là chuẩn bị tốt về nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; đồng thời phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trong nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những đảng viên, cán bộ vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá, PGS, TS.PHẠM VĂN SƠN

Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân sự

_____________

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.289.

2. Sđd, tập 13, tr.10.

3. Sđd, tập 5, tr.670.

4. Sđd, tập 16, tr.527.

5. Sđd, tập 4, tr.65.

6. Sđd, tập 11, tr.602.

7. Sđd, tập 4, tr.611.

8. Sđd, tập 15, tr.546-547.

9. Sđd, tập 5, tr.291.

10. Sđd, tập 14, tr.363-364.

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: