Tin cơ sở

CNQP&KT- Ngày 29/10, Nhà máy Z111 đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015-2019.

5 năm qua, Đng y, chỉ huy Nhà máy Z111 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động 50; làm cho mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động nhận thức sâu sắc và thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu của Cuộc vận động. Việc thực hiện tốt Cuộc vận động đã trực tiếp củng cố, xây dựng nền nếp, hoàn thiện công tác quản lý, khai thác tốt trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lc sản xuất quốc phòng, phát triển sản xuất hàng kinh tế đạt chất lượng cao, đủ sức cnh tranh trên thị trường; đồng thời, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị. Đặc biệt, Nhà máy đã duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2015, đảm bảo sản xuất có hiệu quả; thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ xung hoàn thiện công tác quản lý trang, thiết bị và dụng cụ công nghệ; đào tạo lại và cấp thẻ vận hành thiết bị, thẻ an toàn lao động cho người lao động làm việc trên các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên 2.467 lượt thiết bị; sửa chữa vừa 654 lượt và đại tu 182 lượt thiết bị phục vụ cho sản xuất. Trong 5 năm qua, Nhà máy cũng đã tổ chức tập huấn, huấn luyện công tác kỹ thuật cho 1.768 người; đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề cho 597 người; thực hiện 239 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 3 đề tài cấp Tổng cục. 100% đề tài, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, làm lợi cho Nhà máy hơn 9 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Giao, Chính ủy Nhà máy Z111 trao Giấy khen của Nhà máy tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Trong thời gian tới, Nhà máy Z111 quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2025 với các biện pháp cụ thể: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động, gắn với thực hiện nghị quyết về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất; lồng ghép thực hiện Cuộc vận động với phong trào thi đua Quyết thắng; tăng cường áp dụng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất; duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ, kỷ luật lao động; không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn trong sản xuất, an toàn giao thông và an toàn công nghệ thông tin…

Đại diện các đơn vị trong Nhà máy ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2025.

Tin, ảnh: PHƯƠNG MAI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: