Tin hoạt động

CNQP&KT - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vừa phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, năm 2023.

Theo Ban tổ chức, đây là năm thứ ba Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo bệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để tham gia dự thi cấp toàn quân và tuyên truyền, lan tỏa trên hệ thống truyền thông chủ động của Tổng cục CNQP và Bộ Quốc phòng.


Họp Ban tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Tổng cục (tác giả/nhóm tác giả). Tác giả hoặc nhóm tác giả xác định chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) hoặc tiếng nước ngoài, thuộc một trong 4 loại hình: Tạp chí in (hoặc điện tử); báo in (hoặc điện tử); phát thanh, truyền hình; video clip.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 15/3 đến hết ngày 5/5/2023. Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho các tác phẩm đoạt giải và báo cáo đề nghị Thủ tưởng Tổng cục CNQP tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Cuộc thi.

                                                                                                                                                                           Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - TUẤN MINH

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: