Tin cơ sở

CNQP&KT - Trong những năm gần đây, Nhà máy Z183 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 83) đã thực hiện hiệu quả chủ trương “lưỡng dụng hóa” dây chuyền công nghệ, vừa nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng, vừa sản xuất hàng kinh tế xuất khẩu, góp phần giúp Nhà máy phát triển bền vững.

Quán triệt, triển khai quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) hiện đại, lưỡng dụng, trong những năm qua, Nhà máy Z183 đã đổi mới tư duy, từng bước đầu tư hiện đại hóa dây chuyền, thiết bị, tập trung “lưỡng dụng hóa” trong sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và tham gia sản xuất hàng kinh tế xuất khẩu, bảo đảm việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động và giữ gìn, phát triển được đội ngũ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ theo yêu cầu của trên...

Cụ thể, trong thực hiện các dự án đầu tư, Nhà máy quan tâm đầu tư các dây chuyền, trang - thiết bị hiện đại, lưỡng dụng, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất quốc phòng và kinh tế. Đối với hệ thống thiết bị dập để sản xuất các chi tiết thép phục vụ quốc phòng được Nhà máy tận dụng sản xuất sản phẩm hộp sắt xuất khẩu và các sản phẩm cơ khí chính xác. Hiện nay, sản phẩm hộp sắt là mặt hàng kinh tế xuất khẩu chủ lực của Nhà máy, sản lượng luôn duy trì ở mức cao. Năm 2020, giá trị sản xuất sản phẩm này đạt trên 49 tỷ đồng; năm 2021, đạt 113  tỷ đồng. Các thiết bị gia công sản phẩm quốc phòng khác cũng được Nhà máy khai thác hiệu quả để sản xuất một số sản phẩm kinh tế xuất khẩu, như: bếp nướng, nắp thùng photpho, đèn chiếu sáng… Hệ thống thiết bị gia công cơ khí (tiện, phay, mài, đúc, rèn, nhiệt luyện, xử lý bề mặt…) được khai thác để sản xuất các sản phẩm kinh tế: trụ nước, van nước phòng cháy, chữa cháy; phụ kiện ngành điện, nước; chi tiết máy nông nghiệp… được đối tác, bạn hàng đánh giá rất cao về chất lượng, mẫu mã và giá cả cạnh tranh.


Sản phẩm trụ nước cứu hỏa do Nhà máy Z183 sản xuất đã có chỗ đứng trên thị trường nội địa.   Ảnh: CTV

Cùng với thực hiện hiệu quả “lưỡng dụng hóa” trên dây chuyền sản xuất, Nhà máy đã tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật; giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này được học hỏi, nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong 5 năm (2017-2022), Nhà máy có 20 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, hơn 330 sáng kiến, trên 500 ý tưởng Kaizen được áp dụng vào sản xuất, làm lợi gần 18 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, giảm nhẹ sức lao động, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Đồng thời, Nhà máy chú trọng đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong điều hành sản xuất, kinh doanh; đầu tư xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, như: thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, tăng cường phát triển thị trường trong nước và quốc tế… Nhờ đó, năng lực sản xuất, kinh doanh của Z183 đã có bước chuyển biến rõ rệt. Nhà máy luôn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng bảo đảm tiến độ, chất lượng; đồng thời đẩy mạnh sản xuất hàng kinh tế xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ, Singapore, Trung Đông… Trong 10 năm qua, doanh thu từ sản xuất kinh tế của Nhà máy chiếm bình quân 38,7% tổng giá trị doanh thu, trong đó doanh thu xuất khẩu tăng 34%/năm; lợi nhuận sản xuất kinh tế tăng bình quân 23%/năm. Năm 2022, giá trị sản xuất của Nhà máy dự kiến đạt 939 tỷ đồng, bằng 333% so với năm 2017.

 

Từ năm 2012 đến nay, doanh thu từ sản xuất kinh tế của Nhà máy Z183 chiếm bình quân 38,7% tổng giá trị doanh thu, trong đó, doanh thu xuất khẩu tăng 34%/năm; lợi nhuận tăng bình quân 23%/năm.

(Nguồn: Phòng Chính trị, Nhà máy Z183)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện “lưỡng dụng hóa” tại Nhà máy Z183 vẫn còn một số hạn chế, đó là: quy mô, giá trị, doanh thu sản xuất kinh tế còn thấp; trang - thiết bị, máy móc phần lớn đã cũ; dây chuyền sản xuất quốc phòng có tính đặc thù cao, khó tận dụng năng lực dôi dư để phát triển sản xuất kinh tế; việc huy động vốn và theo đuổi chiến lược phát triển kinh tế dài hạn còn gặp nhiều khó khăn; năng lực làm công tác thị trường của đội ngũ cán bộ, nhân viên kinh doanh và khả năng tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới của đội ngũ cán bộ kỹ thuật có mặt chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.


Sản xuất hộp sắt xuất khẩu tại Nhà máy Z183.  Ảnh: CTV

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “lưỡng dụng hóa”, Nhà máy Z183 tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên quán triệt và đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Hai là, nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động phát triển kinh tế. Chủ động kiện toàn, đổi mới hệ thống tổ chức đảm bảo tinh, gọn, mạnh, không để gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, nhất là đối với cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút nhân tài có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ giỏi, nhất là trên các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, quản trị kinh doanh, nghiên cứu phát triển.

Ba là, khai thác, sử dụng hiệu quả dây chuyền công nghệ hiện có; nâng cao tỷ trọng đầu tư cho sản xuất kinh tế và lưỡng dụng; tích cực nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, thành tựu cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư vào sản xuất; đổi mới và hiện đại hóa công nghệ gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành sản xuất; tích cực thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nhà máy thông minh. Đồng thời, tăng cường công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường trong từng giai đoạn; phấn đấu xây dựng nhóm sản phẩm mũi nhọn có nhu cầu tiêu thụ lớn, khả năng cạnh tranh, giá trị gia tăng ngày càng cao. Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, nâng cao chất lượng quản trị; kiểm soát chặt chẽ về lao động, vật tư, tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khuyến khích tư duy đổi mới sáng tạo; xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Bốn là, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh tế dài hạn, chú trọng kinh tế đối ngoại, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, hội nhập quốc tế; tăng cường liên doanh, liên kết tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp với các khách hàng trong nước và quốc tế từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu của Nhà máy trên thị trường.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, việc thực hiện “lưỡng dụng hóa” trên dây chuyền công nghệ, vừa phục vụ sản xuất quốc phòng, vừa đẩy mạnh sản xuất sản phẩm kinh tế xuất khẩu, đã góp phần nâng cao tiềm lực, tạo cơ sở vững chắc để Nhà máy Z183 phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đại tá VƯƠNG CHÍ TOẠI

Giám đốc Nhà máy Z183

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: