Tin hoạt động

CNQP&KT - Trong hai ngày 22 và 23/8, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung của Nghị quyết. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP; lãnh đạo, chỉ huy, chủ nhiệm chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, truyền đạt một chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII.

 Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

  Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP truyền đạt các chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.


Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, nêu rõ: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét, thông qua 4 nghị quyết rất quan trọng. Do vậy, ngay sau hội nghị, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tổng cục phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thấm nhuần sâu sắc các nội dung của nghị quyết; nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi. Cùng với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục.

                                                        Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - NGUYÊN KHÔI

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: