Tin tổng hợp

CNQP&KT - Văn hóa, văn học nghệ thuật (VH, VHNT) có vai trò quan trọng trong lao động, sản xuất, đời sống tinh thần của đội ngũ lính thợ công nghiệp quốc phòng (CNQP). Việc đẩy mạnh các hoạt động VH, VHNT luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Tổng cục CNQP quan tâm, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20/4/2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay” (gọi tắt là Chỉ thị 355), ngày 30/3/2018, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 683-NQ/ĐU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giai đoạn hiện nay”.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp về lĩnh vực VH, VHNT. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, xây dựng được ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Ở từng cấp, việc quán triệt được gắn với kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm trong triển khai công tác VH, VHNT; đồng thời, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình sáng tạo, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng cao của cán bộ, công nhân viên, người lao động (CB, CNV, NLĐ)... Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung Chỉ thị 355 cho các đối tượng trong cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn. Nội dung tập trung vào làm rõ vị trí, vai trò của VH, VHNT đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và phát triển CNQP theo tinh thần Nghị quyết 06/NQ-TW của Bộ Chính trị và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho CB, CNV, NLĐ; những thành tựu đạt được và hạn chế của công tác VH, VHNT trong thời gian qua, nội dung và giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thông qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị các cấp về vị trí, vai trò của công tác VH, VHNT trong giai đoạn hiện nay, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi mặt hoạt động của đơn vị và đời sống tinh thần của CB, CNV, NLĐ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị...

Công tác văn hóa, văn học nghệ thuật giữ vị trí quan trọng trong xây dựng và giữ vững phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Tổng cục CNQP.

Nét nổi bật là các đơn vị thuộc Tổng cục CNQP đã phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quan tâm và triển khai thực hiện tốt; nhiều đơn vị đã đầu tư, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, qua đó góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống Quân đội, Tổng cục và đơn vị. Cơ quan Tổng cục và các đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, cuộc thi, liên hoan; đồng thời tổ chức tốt hoạt động trọng điểm về VH, VHNT, báo chí trong Tổng cục; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động viết về điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, kỷ niệm sâu sắc trong đời quân ngũ; các đợt vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong các cuộc thi này, 1 cá nhân trong Tổng cục CNQP đã được tặng Giải thưởng báo chí, VHNT 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Đặc biệt, năm 2020, Tổng cục CNQP và báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức Giải báo chí với chủ đề “Công nghiệp quốc phòng 75 năm xây dựng và phát triển” thu hút hàng trăm tác giả gửi tác phẩm dự thi; đồng thời, phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách “Đằng sau ánh hào quang Quân giới” phát hành rộng rãi trong toàn quân, được bạn đọc đánh giá cao. Cùng với đó, hoạt động văn nghệ quần chúng từ cấp cơ sở đến Tổng cục được tổ chức chặt chẽ, nền nếp, chất lượng tốt, góp phần lành mạnh hóa đời sống tinh thần trong đơn vị và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; thường xuyên phối hợp tổ chức biểu diễn văn công chuyên nghiệp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên CB, CNV, NLĐ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 5 năm qua, các đơn vị trong Tổng cục đã tổ chức hơn 200 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao... Với nhiều cách làm sáng tạo, các đơn vị đã gắn kết thực hiện xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Hằng năm, có hơn 85% đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, toàn Tổng cục có 13 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Tổng cục CNQP tặng Cờ, Bằng khen. Tiêu biểu là: Nhà máy Z129, Z176, Z115, Z117, Z175, Z183, Z199, Kho K602...


Đội văn nghệ Nhà máy Z129 biểu diễn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị (15/1/1971-15/1/2021).    Ảnh: TRẦN LÊ

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động VH, VHNT, công tác bồi dưỡng trình độ quản lý, tổ chức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đảm nhiệm công tác này và hạt nhân văn hóa, văn nghệ được các cấp thường xuyên quan tâm. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, lối sống tốt, được rèn luyện, thử thách qua thực tế. Thông qua hoạt động thực tiễn, các đơn vị phát hiện, lựa chọn những cán bộ, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng khiếu và năng lực tổ chức hoạt động VH, VHNT gửi đi đào tạo.

Đối với việc tổ chức đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VH, VHNT, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung chỉ đạo thành lập, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện tiêu cực, bảo vệ các giá trị chân - thiện - mỹ một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Hiện nay, trong toàn Tổng cục đã có 33 trang, nhóm hoạt động ổn định; bình quân mỗi năm chia sẻ trên 265.000 tin bài, thu hút hơn 5 triệu lượt tương tác. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng chủ động nắm bắt tâm tư tình cảm, diễn biến tư tưởng của từng tập thể, cá nhân, kịp thời phát hiện, uốn nắn, nhắc nhở các biểu hiện, hành vi, cử chỉ phản văn hóa, những lời nói, việc làm chưa đúng với quan điểm của Đảng, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VH, VHNT đã giúp CB, CNV, NLĐ và chiến sĩ trong Tổng cục luôn có nhận thức đúng, nhạy bén về chính trị, nâng cao khả năng tự phòng chống, chủ động đấu tranh với hiện tượng tiêu cực; nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định, những năm qua, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoạt động VH, VHNT đạt kết quả tốt. Các hoạt động luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, nhiệm vụ chính trị của Quân đội và Tổng cục, tạo ra nhiều giá trị văn hóa mới, góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giáo dục và nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” cho CB, CNV, NLĐ; thực sự là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, đấu tranh chống những luận điệu sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần trong các cơ quan, đơn vị; giữ vững kỷ luật, dân chủ được phát huy, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Để có được những kết quả trên, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CB, CNV, NLĐ về vai trò của VH, VHNT; thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện từng nội dung, mục tiêu cụ thể, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, tổ chức cán bộ, nhân viên đảm nhiệm công tác VH, VHNT, hạt nhân văn nghệ. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa phù hợp với từng loại hình đơn vị; tích cực giao lưu văn hóa, thể thao; thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động...

Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, toàn Tổng cục có 13 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Tổng cục CNQP tặng Cờ, Bằng khen.

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động VH, VHNT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Tổng cục CNQP tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Tổng cục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 355 gắn với triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, đạt hiệu quả đồng bộ và toàn diện.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CB, CNV, NLĐ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác VH, VHNT, trọng tâm là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, thực hiện tốt 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng.

Ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chủ tịch, bí thư, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy trong tổ chức và tham gia các hoạt động VH, VHNT. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện của cơ quan chính trị trong tổ chức hoạt động VH, VHNT; đảm bảo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, hoạt động VH, VHNT trong đơn vị luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, phục vụ đời sống sinh hoạt, công tác của CB, CNV, NLĐ.

Bốn là, xây dựng, củng cố, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho CB, CNV, NLĐ; duy trì hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển văn hóa đọc trong Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; kết hợp chặt chẽ giữa việc bảo đảm định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần theo Thông tư 138/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng với việc phát huy các nguồn lực của đơn vị; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đảm nhiệm công tác VH, VHNT, hạt nhân văn nghệ các cấp.

Năm là, triển khai thực hiện hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú gắn với "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử lành mạnh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động VH, VHNT phù hợp với từng đối tượng; tạo điều kiện cho CB, CNV, NLĐ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái trong hoạt động VH, VHNT; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quản lý chặt chẽ các hoạt động VH, VHNT, không để sản phẩm văn hóa xấu độc xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện; kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong hoạt động VH, VHNT cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện; kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong cơ quan, đơn vị.

Phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị 355 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, góp phần xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN VIỆT HÙNG

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: