Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 10/5, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục.

Dự Hội nghị có Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP). Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Tổng cục và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục CNQP.


Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tông cục CNQP, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện 5 chuyên đề: Chuyên đề 1 gồm các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 1228/KH-BQP của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230-NQ/QUTW. Chuyên đề 2 là các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 160-NQ/QUTW ngày 13/12/2021 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Chuyên đề 3 quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chuyên đề 4 quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 444-CT/ĐU ngày 15/4/2022 của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP về tăng cường lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Tổng cục. Chuyên đề 5 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 426-NQ/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu đến năm 2030.


Quang cảnh Hội nghị.

Trực tiếp phổ biến, truyền đạt một số nghị quyết quan trọng, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tông cục CNQP, nêu rõ: Nội dung các chuyên đề có tầm quan trọng đặc biệt, thiết thực đối với sự phát triển của Quân đội nói chung và Tổng cục CNQP nói riêng. Do vậy, cần quán triệt thống nhất nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, vai trò của các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhằm xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo đúng với tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - TRẦN LÊ

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: