Tin hoạt động

CNQP&KT - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vừa khởi động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP). Đồng thời, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để tham gia dự thi cấp toàn quân và tuyên truyền, lan tỏa trên hệ thống truyền thông chủ động của Tổng cục CNQP và Bộ Quốc phòng.

Thủ trưởng Tổng cục CNQP chủ trì cuộc họp về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Tổng cục (tác giả/nhóm tác giả) và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục CNQP (đối với tập thể). Tác giả hoặc nhóm tác giả xác định chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Bài dự thi thuộc một trong hai loại hình: Tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và Báo (báo in hoặc báo điện tử). Dung lượng bài viết từ 4.000 - 6.000 từ, khuyến khích có hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung bài viết.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 15/4 đến hết ngày 10/6/2022. Các bài viết xuất sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn cao sẽ được lựa chọn đăng tải trên Tạp chí CNQP và Kinh tế điện tử, Cổng Thông tin điện tử và Website của Tổng cục CNQP; đồng thời, sẽ được trao giải thưởng, giấy chứng nhận đoạt giải thưởng và Bằng khen của Tổng cục.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: