Tin tổng hợp

CNQP&KT - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trình bày hệ thống quan điểm, giải pháp, phương châm chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng có nhiều nội dung mới, quan trọng, thể hiện sâu sắc tư duy lý luận của Đảng ta.

Có thể khẳng định, nhận thức của Đảng ta về phương thức, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển, ngày càng đầy đủ, sâu sắc và toàn diện hơn. Đảng ta nhận định, trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; có quyết tâm chính trị cao; dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình; chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống; nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc”1. Như vậy, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng (CNQP), an ninh cũng rộng mở hơn, có nhiều mặt thuận lợi và cả những khó khăn, phức tạp khó lường.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra yêu cầu: “phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp”, điều này gắn liền với chủ đề Đại hội: “Phát huy ý chí khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc…”. Đây là tư duy mới về lý luận trong việc xác định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc khi tình hình khu vực và quốc tế dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Điều đó thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong khó khăn, thử thách thì ý chí, khát vọng độc lập, lòng tự hào, tự tôn dân tộc được phát huy cao độ, tạo nên sức mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.


Sản xuất sản phẩm quốc phòng tại Nhà máy Z115.   Ảnh: TUẤN MINH

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh: “Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Theo đó: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”2. Đồng thời, Đảng ta chỉ rõ: “tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Điều này thể hiện quan điểm, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được đặt lên hàng đầu, chúng ta chú trọng nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP, an ninh, bởi đây là cơ sở trực tiếp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là quan điểm lý luận cơ bản, chi phối, quy định toàn bộ các nội dung, quan điểm của Đảng về: “Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”3. Để đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nước, trong đó có ngành CNQP, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”4.

 

“Xây dựng, phát triển ngành CNQP có trình độ khoa học, công nghệ cao. Nghiên cứu, sản xuất được một số chủng loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại cần thiết cho phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là các loại vũ khí chiến lược”.

(Nguồn: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng)

 Về nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP, an ninh trong 5 năm tới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng, phát triển nền CNQP, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội”; đồng thời, Nghị quyết cũng xác định rõ mục tiêu chiến lược trong cả nhiệm kỳ là xây dựng, phát triển ngành CNQP “có trình độ khoa học, công nghệ cao. Nghiên cứu, sản xuất được một số chủng loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại cần thiết cho phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là các loại vũ khí chiến lược”.

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm, tư tưởng, giải pháp, phương châm chỉ đạo trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, để xây dựng, phát triển CNQP, an ninh theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

 Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có xây dựng và phát triển CNQP, an ninh.

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, an ninh. Hoàn thiện cơ chế kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định đúng đắn vị trí, vai trò, nội dung quản lý nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Huy động có hiệu quả sự tham gia của khoa học và công nghệ quốc gia, công nghiệp dân sinh cho nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP, an ninh. Xây dựng cơ chế quản lý về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng nền CNQP, an ninh lưỡng dụng. Vì vậy, cần lồng ghép nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP, an ninh vào các đề án, chiến lược xây dựng, phát triển của các bộ, ngành, địa phương.

“Ngành CNQP cần tập trung nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối, chính sách về xây dựng, phát triển CNQP theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, liên kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”.

(Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng)

Ba là, tiếp tục coi trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phục vụ cho xây dựng, phát triển CNQP, an ninh.

Bốn là, tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực CNQP, an ninh, trong đó có việc hợp tác nghiên cứu phát triển và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Muốn xây dựng CNQP, an ninh ngày càng hiện đại thì việc hợp tác với các đối tác nước ngoài để thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa là giải pháp quan trọng. Bên cạnh đó, việc hợp tác cũng giúp chúng ta “đi tắt đón đầu”, ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực CNQP, an ninh.

Năm là, tập trung nâng cao khả năng độc lập, tự chủ, hạn chế đến mức thấp nhất sự lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đảm bảo cho CNQP, an ninh kịp thời sản xuất và sản xuất liên tục. Do đó, cần phải độc lập, tự chủ trong nghiên cứu phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí công nghệ cao, có điều khiển, đáp ứng yêu cầu phòng thủ, bảo vệ đất nước; chủ động tạo nguồn cung cấp các thiết kế, công nghệ, vật tư, nguyên liệu nội địa. Đồng thời, phải có kế hoạch dự trữ chiến lược được số lượng lớn vật tư, nguyên liệu quan trọng phục vụ sản xuất quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm mới về xây dựng, phát triển CNQP, an ninh trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian tới, ngành CNQP cần tập trung nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối, chính sách về xây dựng, phát triển CNQP theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, liên kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, bám sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện, công tác của đơn vị trong toàn quân để nghiên cứu, sản xuất được các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, phù hợp đường lối quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân. Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng mối đoàn kết thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể; coi trọng xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, các cơ quan, đơn vị vững mạnh tiêu biểu; góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng, TS. LÊ HUY VỊNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

____________________

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1,2,3,4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: