Tin nổi bật

Sản phẩm tiêu biểu

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; trong đó có Cảnh sát biển. Đồng thời, xác định rõ phải phát triển công nghiệp quốc phòng “thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, chế tạo được một số loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược, từng Bước bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang”1.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt và hoàn thành nhiều nội dung, trong đó có những nhiệm vụ mới mang tính đột phá, làm cho công tác xúc tiến thương mại trở nên đồng bộ, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao...

Hiệu quả qua 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (CNQP) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26/1/2008. Qua hơn 12 năm triển khai thực hiện, Pháp lệnh đã góp phần hoàn thiện về tổ chức hoạt động CNQP từ cơ quan quản lý nhà nước đến các cơ sở CNQP nòng cốt và cơ sở công nghiệp động viên; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về xây dựng và phát triển CNQP.